Επενδύσεις

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου.

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.

Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΤΕΑ, σύμφωνα με τους κανόνες του Άρθρου 4 του Νόμου 3532 του 2014, γίνεται στην εύλογη αξία του.
Οι 30 τελευταίες αποτιμήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ενεργητικό ΤΕΑ

Ημερομηνία Αξία
d/m/y €15,00
d/m/y €0,00

Τα μέλη του ΤΕΑ μπορούν να συνδεθούν στον ατομικό τους λογαριασμό για να δούν την αξία του.