Παροχές

Βασικά χαρακτηριστικά της παροχής

Η παροχή δίνεται υπό μορφή εφάπαξ και αποτελείται από τις εξής πηγές χρηματοδότησης:

  • τις υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη
  • τις προαιρετικές εισφορές του εργαζόμενου και τις ισόποσες συνεισφορές του εργοδότη
  • τις επιπλέον προαιρετικές εισφορές του εργαζομένου
  • τις αποδόσεις των επενδύσεων
  • την αναδιανομή των συσσωρευμένων εισφορών του εργοδότη λόγω κλίμακας ωρίμανσης

Από τις 5 πηγές χρηματοδότησης, ο εργαζόμενος συμμετέχει προαιρετικά μόνο σε δύο.

Δικαίωμα λήψης παροχής

Κάθε μέλος λαμβάνει την παροχή του, ανάλογα με την αιτία εξόδου του από το Ταμείο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αιτία εξόδου από το Ταμείο Ηλικία λήψης παροχής
Συνταξιοδότηση Συνταξιοδότησης
Παραίτηση/Απόλυση 55
Θάνατος ή Αναπηρία Άμεσα (χωρίς εφαρμογή κλίμακας ωρίμανσης)
Αλλαγή εργοδότη με ΤΕΑ Σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλο ΤΕΑ - όπως ορίζει το άλλο πρόγραμμα
Οικειοθελής διαγραφή Συνταξιοδότησης (ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 1 έτος, βάσει νομοθεσίας)

Ύψος Παροχής

Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Λόγω συνταξιοδότησης από φορέα κύριας ασφάλισης δημοσίου δικαίου (κανονικής ή πρόωρης λόγω γήρατος, μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας κλπ): ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.
  • Λόγω αλλαγής της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου και εφόσον έχει συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών και ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο, εκτός και εάν επιθυμεί το μέλος να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεως του, κατά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
  • Λόγω οικειοθελούς διαγραφής του από το Ταμείο, βάσει της παρ.10 του άρθρου 7 του Ν.3029/2002.
  • Λόγω θανάτου, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Ατομικό του Λογαριασμό.

Ειδικά για ασφαλισμένους που αλλάζουν επαγγελματική δραστηριότητα ή διαγράφονται οικειοθελώς από το Ταμείο πριν τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών ασφάλισης, το ύψος της παροχής τους υπολογίζεται σαν ποσοστό του ατομικού τους λογαριασμού με βάση την παρακάτω κλίμακα ωρίμανσης και αναλόγως με τον χρόνο ασφάλισής τους στο Ταμείο. Από την εφαρμογή της κλίμακας αυτής εξαιρούνται οι επιπλέον προαιρετικές εργατικές εισφορές, το συσσωρευμένο ποσό των οποίων λαμβάνεται κατά 100% σε κάθε περίπτωση.

Πίνακας ωρίμανσης

Έτη ασφάλισης 0-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9+
Ποσοστό  50%  75%  80%  85%  90%  95% 100%

Αναδιανομή εισφορών λόγω της εφαρμογής της κλίμακας ωρίμανσης

Το συσσωρευμένο ποσό των εισφορών που δεν καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του πίνακα ωρίμανσης, διαμοιράζεται μεταξύ των λοιπών ασφαλισμένων που συνεισφέρουν με προαιρετικές εισφορές (δηλαδή, το ποσό αυτό ΔΕΝ επιστρέφεται στο ταμείο).

Τα μέλη με το μικρότερο ποσό στο λογαριασμό τους, θα λάβουν μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του ποσού (αναλόγως και των ετών ασφάλισης).

Τα μέλη με αποδοχές κάτω από το όριο αποδοχών, τα οποία έχουν επιλέξει τη δυνατότητα καταβολής 1%, λαμβάνουν το μεγαλύτερο όφελος της αναδιανομής.