Εισφορές

Υπολογισμός Εισφορών

Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές είναι το σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων πχ.:

  • Μισθός
  • Δώρο Πάσχα + Χριστουγέννων + Επίδομα αδείας
  • Μπόνους (ετήσιο, πωλήσεων)
  • Προσαύξηση βαρδιών

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται επί των μικτών αποδοχών, χωριστά για το μέρος κάτω και πάνω από το Όριο αποδοχών, ανάλογα με τις επιλογές που κάνει κάθε εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος μπορεί να τροποποιήσει τις επιλογές του σε ετήσια βάση ή και να σταματήσει την καταβολή εισφορών στο Ταμείο. Η παρακράτηση της εισφοράς γίνεται αυτόματα στην μηνιαία μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Όριο αποδοχών

Το πρόγραμμα λειτουργούσε παλιότερα με το όριο αποδοχών ΙΚΑ. Οι δυσχερείς εξελίξεις στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης οδήγησαν πρόσφατα (από το 2013) το ΙΚΑ σε αύξηση του ορίου αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές δημιουργώντας ένα αρνητικό αντίκτυπο και στον τρόπο λειτουργίας του ΤΕΑ μας. Η εταιρία αναγνωρίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο των εξελίξεων αυτών στους εργαζομένους, και στην προσπάθεια της να κάνει το πρόγραμμα ακόμα πιο ανταποδοτικό για περισσότερους εργαζόμενους αποφάσισε να μειώσει το όριο αποδοχών από 5.543,50 σε 2.500,00, ώστε να δώσει την δυνατότητα αυξημένης αποταμίευσης. Το νέο όριο ισχύει από τις 3/11/2015, την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης του καταστατικού από τις εποπτικές αρχές.

Η Δομή των Εισφορών για αποδοχές κάτω από το Όριο Αποδοχών

Η Εταιρία καταβάλλει 1% επί των αποδοχών για όλους τους εργαζόμενους που είναι μέλη του ΤΕΑ και ο εργαζόμενος μπορεί να καταβάλλει προαιρετικά έως και 1% επί των μηνιαίων αποδοχών του.

Εάν ο εργαζόμενος επιλέξει να συμμετάσχει και να καταβάλει το 1% επί των μηνιαίων αποδοχών του, τότε η εταιρία συνεισφέρει, με ισόποση καταβολή, άλλο 1%. Άρα συνολικά: Ο εργαζόμενος καταβάλει 1% και η εταιρία 2%.

Δομή των Εισφορών για αποδοχές πάνω από το Όριο Αποδοχών

Καταβάλλοντας ο εργαζόμενος (προαιρετικά) 1% έως 10% επί των όποιων ενδεχόμενων αποδοχών του είναι πιθανόν πάνω από το όριο αποδοχών, η Εταιρία συνεισφέρει (υποχρεωτικά) με ισόποση καταβολή.

Δομή των Εισφορών που δεν επηρεάζονται από το ύψος του Ορίου Αποδοχών

Ο εργαζόμενος μπορεί να καταβάλει επιπλέον προαιρετικές εισφορές από 1% μέχρι 10% επί του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του, χωρίς όμως αντίστοιχη εργοδοτική εισφορά.

Υπολογιστής Εισφορών

Χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή Εισφορών για να δείτε ποιό ύψος εισφοράς ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Παραδείγματα