Σκοπός

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που παρέχει επικουρική σύνταξη, είναι μια από τις πιο σημαντικές παροχές που προσφέρει η Εταιρία εφόσον δίνει στους εργαζόμενους μια ευκαιρία, για να αποταμιεύσουν για το μέλλον τους.

Στόχος του Ταμείου είναι να παρέχει συμπληρωματική προστασία στους ασφαλισμένους εργαζόμενους της Εταιρίας, πέρα από την κύρια, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για να βοηθήσει στην διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Στις ερχόμενες δεκαετίες αναμένεται η αύξηση των Κρατικών δαπανών για συντάξεις εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής, της υπογεννητικότητας και της μείωσης της αναλογίας εργαζομένων προς τους Συνταξιούχους. Επίσης οι πρόσφατες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν σε μεταβολές στην Ελληνική Ασφαλιστική Νομοθεσία, προβλέπουν τη σταδιακά εντεινόμενη μείωση της συμβολής του κράτους στη διασφάλιση του ύψους των συντάξεων.

Τα παραπάνω δεδομένα κάνουν πιο έντονη την ανάγκη για δημιουργία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων προερχόμενων από τον 2ο πυλώνα, αυτόν της Ασφάλισης μέσω του Εργοδότη. Η εταιρία μέσω του προγράμματος έρχεται να συμπληρώσει το κενό το οποίο αφήνει η κοινωνική ασφάλιση.

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών

Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (Defined Contribution Plan) είναι ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα κατά το οποίο προκαθορισμένες εισφορές από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη κατατίθενται στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του εργαζόμενου και επενδύονται καταλλήλως. Το συσσωρευμένο ποσό του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού αποδίδεται στον εργαζόμενο σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος.