Κανόνες Λειτουργίας

Το Ταμείο λειτουργεί με βάση το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία για τα ΤΕΑ. Το καταστατικό αποτελεί το βασικό νομικό έγγραφο, που περιγράφει τις λεπτομέρειες του Ταμείου και ορίζει τους κανόνες της ορθής λειτουργίας του. Το σημαντικότερα στοιχεία της λειτουργίας του Ταμείου είναι η διοικητική δομή, οι αρχές λειτουργίας και ο επενδυτικός κανονισμός. Το καταστατικό ορίζει επίσης τις εισφορές και τις παροχές του Ταμείου.

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα Έγγραφα & Αιτήσεις.

Διοίκηση του Ταμείου

Το ταμείο διοικείται βάσει του Καταστατικού του, από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο έχει και την ευθύνη για την ορθή τήρησή του (π.χ. διαχείριση, εποπτεία, έλεγχος, επενδύσεις, ενημέρωση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

 • 9μελές
 • άνευ αμοιβής
 • 4ετούς θητείας

Αρχές Λειτουργίας

Η λειτουργία του ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC υπόκειται στις παρακάτω αρχές:

Αρχή της συνετής διαχείρισης

Το Ταμείο αναγνωρίζει και καταγράφει τους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των σκοπών του. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να προέρχονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως αλλαγές στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Οι διαχειριστικές διαδικασίες θεσπίζονται λαμβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός η υλοποίηση του οποίου είναι επαρκώς πιθανή ώστε να το λάμβανε υπόψη του ένας συνετός διαχειριστής.

Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Οι λειτουργικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες μεταξύ μελών που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών εις βάρος άλλων μελών. Επίσης δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός προσώπων που έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στο Ταμείο καθώς και η θέση προϋποθέσεων που εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των προσώπων αυτών.

Αρχή της σταθερότητας των διαδικασιών

Οι ίδιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο, εκτός και αν έγκυρες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων αλλάξουν τον συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης.

Αρχή της διαφάνειας

Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται πάντα μέσα στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ενημέρωσης:

 • για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου,
 • για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης,
 • για τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισής του στο Ταμείο,
 • για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του ή αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταμείο.
 • Για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.

Αρχή της ιστορικότητας των καταγραφών

Οι λειτουργικές διαδικασίες καταγράφονται (ηλεκτρονικά, με e-mail) στο μέτρο του δυνατού και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή και προσβάσιμα σε κάθε έλεγχο έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης διερεύνηση κάθε λειτουργικής διαδικασίας.

Ως μέσα καταγραφής θεωρούνται:

 • Ηλεκτρονικά, (e-mail)
 • Αλληλογραφία
 • Τηλεομοιοτυπία (fax)

Αρχή της απλότητας των διαδικασιών με διασφάλιση της βιωσιμότητας

Οι λειτουργικές διαδικασίες του Ταμείου θα είναι όσο το δυνατόν απλούστερες προκειμένου το Ταμείο να λειτουργεί κατά τρόπο ευέλικτο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά του και τα δικαιώματα των μελών του.

Επενδυτικές Αρχές

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου, ο οποίος ενσωματώνει τις επενδυτικές αρχές:

 1. του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ελληνικού και Κοινοτικού)
 2. της Εταιρίας

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.

Επενδυτικές αρχές της Εταιρίας

 • Πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 • Επενδύσεις σε διαπραγματεύσιμες μετοχές και χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος (πχ ομόλογα)
 • Στο βαθμό του επιτρεπτού και όπου είναι κατάλληλο, επιδιώκεται επένδυση σε μετοχές (πχ μακροχρόνιος ορίζοντας επένδυσης)
 • Δεν θα γίνονται τοποθετήσεις σε hedge funds, ακίνητα, εμπορεύματα κλπ
 • Υπό τους παρόντες περιορισμούς, θα δοθεί έμφαση στη διατήρηση του κεφαλαίου (συντηρητικές τοποθετήσεις)

Δυνατότητα επενδυτικών επιλογών από τους εργαζόμενους

Υπάρχουν προγράμματα στην αγορά που μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερες επενδυτικές αποδόσεις, αλλά με αυξημένο ρίσκο. Στο δικό μας Ταμείο οι επενδύσεις γίνονται συντηρητικά με στόχο τη διατήρηση των κεφαλαίων. Επιπλέον η εποπτική αρχή δεν ευνοεί ανεξέλεγκτες επιθετικές τοποθετήσεις, ενώ κάθε χρόνο ελέγχει το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων για την καταλληλότητά του. Στο μέλλον, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τα μέλη με τη δική τους ευθύνη ίσως έχουν τη δυνατότητα επενδυτικών επιλογών με μεγαλύτερο ρίσκο.